FMX.StdCtrls.TProgressBar.Max

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Max: Single read GetMax write SetMax stored MaxStored nodefault;

C++

__property float Max = {read=GetMax, write=SetMax, stored=MaxStored};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TProgressBar

説明

進捗バーの最大値を示します。TProgressBar コンポーネントをフォーム上に配置した時点では、Max プロパティのデフォルト値は 100 に設定されています。

関連項目