API:Data.Cloud.CloudAPI.TCloudConnectionInfo.FUseDefaultEndpoints

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

FUseDefaultEndpoints: Boolean;

C++

bool FUseDefaultEndpoints;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field protected
Data.Cloud.CloudAPI.pas
Data.Cloud.CloudAPI.hpp
Data.Cloud.CloudAPI TCloudConnectionInfo

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。