API:FireDAC.Comp.Client.TFDCustomLocalSQL.DataSets

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DataSets: TFDLocalSQLDataSets read FDataSets write SetDataSets stored False;

C++

__property TFDLocalSQLDataSets* DataSets = {read=FDataSets, write=SetDataSets, stored=false};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Comp.Client.pas
FireDAC.Comp.Client.hpp
FireDAC.Comp.Client TFDCustomLocalSQL

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。