FMX.Grid.TCustomGrid.CanEdit

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function CanEdit: Boolean;

C++

bool __fastcall CanEdit();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid TCustomGrid


説明

選択されたセルが編集可能か(True)否か(False)を、対応するとグリッドの現在の設定をベースに判別します。

関連項目