FMX.Grid.TProgressColumn

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Grid.TColumnFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTProgressColumn

Delphi

TProgressColumn = class(TColumn)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TProgressColumn : public TColumn

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid FMX.Grid


説明

グリッド内の 1 つの列を表しており、各セルは、進捗バーを表します。

関連項目