API:FireDAC.Stan.Intf.TFDStringList.Ints

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Ints[AIndex: Integer]: LongWord read GetInts write SetInts;

C++

__property unsigned Ints[int AIndex] = {read=GetInts, write=SetInts};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Stan.Intf.pas
FireDAC.Stan.Intf.hpp
FireDAC.Stan.Intf TFDStringList

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。