API:Fmx.Bind.Navigator.TCustomBindNavigator.Corners

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Corners: TCorners read FCorners write SetCorners stored IsCornersStored;

C++

__property Fmx::Types::TCorners Corners = {read=FCorners, write=SetCorners, stored=IsCornersStored, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Fmx.Bind.Navigator.pas
Fmx.Bind.Navigator.hpp
Fmx.Bind.Navigator TCustomBindNavigator

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。