API:IBX.IBStoredProc.TIBStoredProc.StoredProcName

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property StoredProcName: string read FProcName write SetProcName;

C++

__property System::UnicodeString StoredProcName = {read=FProcName, write=SetProcName};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
IBX.IBStoredProc.pas
IBX.IBStoredProc.hpp
IBX.IBStoredProc TIBStoredProc

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。