API:IBX.IBSubscription.TIBSubscriptionInfo.AddColumns

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure AddColumns(Columns : TStrings);

C++

void __fastcall AddColumns(System::Classes::TStrings* Columns);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
IBX.IBSubscription.pas
IBX.IBSubscription.hpp
IBX.IBSubscription TIBSubscriptionInfo

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。