API:Soap.OPConvert.IOPConvert.SetAttachments

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetAttachments(Value: TSoapDataList);

C++

virtual void __fastcall SetAttachments(Soap::Soapattachintf::TSoapDataList* Value) = 0 ;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Soap.OPConvert.pas
Soap.OPConvert.hpp
Soap.OPConvert IOPConvert

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。