API:Vcl.ActnPopup.TCustomActionPopupMenuEx.AdjustFont

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure AdjustFont; override;

C++

virtual void __fastcall AdjustFont();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Vcl.ActnPopup.pas
Vcl.ActnPopup.hpp
Vcl.ActnPopup TCustomActionPopupMenuEx

説明


このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。