Data.Bind.Components.TColumnFormatExpressionItem.ColumnExpressions

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property ColumnExpressions: TColumnFormatExpressions read GetColumnExpressions;

C++

__property TColumnFormatExpressions* ColumnExpressions = {read=GetColumnExpressions};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components TColumnFormatExpressionItem

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。