Data.Bind.Components.TColumnLinkExpressionItem.ColumnExpressions

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property ColumnExpressions: TColumnLinkExpressions read GetColumnExpressions;

C++

__property TColumnLinkExpressions* ColumnExpressions = {read=GetColumnExpressions};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components TColumnLinkExpressionItem

説明

列の式項目のコレクションを示します。各列項目には、グリッド列を整形するための、リンク バインディング式が入っています。

関連項目