Data.Bind.Components.TColumnLinkExpressions.Modified

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Modified: Boolean read FModified;

C++

__property bool Modified = {read=FModified, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property protected
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components TColumnLinkExpressions

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。