Data.Bind.DBScope.TCustomBindScopeDB.SetModified

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetModified(ABindComp: TBasicBindComponent); virtual;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure protected Data.Bind.DBScope.pas Data.Bind.DBScope TCustomBindScopeDB

説明

現在のバインディングのデータ リンクの 'Modified' フラグを設定します。

SetModified メソッドは、現在のバインディングのデータ リンクの 'Modified' フラグを True に設定します。

関連項目