Data.Cloud.CloudAPI.TCloudQueueMessageItem.Properties

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

Properties: TQueuePropertyArray;

C++

TQueuePropertyArray Properties;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
Data.Cloud.CloudAPI.pas
Data.Cloud.CloudAPI.hpp
Data.Cloud.CloudAPI TCloudQueueMessageItem

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。