FMX.Calendar.TCustomCalendar.DateTime

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DateTime: TDateTime read GetDateTime write SetDateTime;

C++

__property System::TDateTime DateTime = {read=GetDateTime, write=SetDateTime};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Calendar.pas
FMX.Calendar.hpp
FMX.Calendar TCustomCalendar


説明

現在の TCalendar の日付を TDateTime で表します。

関連項目