FMX.Controls.TControl.DefaultSize

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DefaultSize: TSizeF read GetDefaultSize;

C++

__property System::Types::TSizeF DefaultSize = {read=GetDefaultSize};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Controls.pas
FMX.Controls.hpp
FMX.Controls TControl

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。