FMX.DAE.Model.TDAEVertexSource.Id

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

Id: string;

C++

System::UnicodeString Id;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
FMX.DAE.Model.pas
FMX.DAE.Model.hpp
FMX.DAE.Model TDAEVertexSource


説明

現在の頂点のソースの識別子を保持します。

関連項目