FMX.DAE.Model.TDAEVisualNode.Id

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Id: string read FId;

C++

__property System::UnicodeString Id = {read=FId};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.DAE.Model.pas
FMX.DAE.Model.hpp
FMX.DAE.Model TDAEVisualNode

説明

TDAEVisualNode オブジェクトの ID を表します。

Id プロパティは、TDAEVisualNode オブジェクトの一意の識別子を、DAE(Digital Asset Exchange)モデルの表現で表します。

関連項目