FMX.DAE.Model.TGEEffect.FMaps

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

FMaps: array [TGEPhongMapMode] of TGEMap;

C++

System::StaticArray<TGEMap, 9> FMaps;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
FMX.DAE.Model.pas
FMX.DAE.Model.hpp
FMX.DAE.Model TGEEffect

説明

各 MapMode に対する TGEMap の配列を表します。

FMaps プロパティは配列で(各 MapMode に対する TGEMap の)、Phong マップ モード(TGEPhongMapMode)の色コンポーネントを示します。

関連項目