FMX.Edit.Style.TStyledEdit.Model

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Model: TCustomEditModel read GetModel;

C++

__property Fmx::Edit::TCustomEditModel* Model = {read=GetModel};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Edit.Style.pas
FMX.Edit.Style.hpp
FMX.Edit.Style TStyledEdit


説明

TEdit コントロールの TCustomEditModel プロパティ。

関連項目