FMX.Edit.TCustomEdit.Caret

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Caret: TCustomCaret read GetCaret write SetCaret;

C++

__property Fmx::Types::TCustomCaret* Caret = {read=GetCaret, write=SetCaret};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Edit.pas
FMX.Edit.hpp
FMX.Edit TCustomEdit


説明

コントロールのキャレットを表します。

Caret は、TCaret 型です。

関連項目