FMX.Filter.Effects.TToonEffect.Levels

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Levels: Single read GetLevels write SetLevels nodefault;

C++

__property float Levels = {read=GetLevels, write=SetLevels};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.Filter.Effects.pas
FMX.Filter.Effects.hpp
FMX.Filter.Effects TToonEffect

説明

このトゥーン効果フィルタと一緒に使用する、色レベルの数を示します。

LevelsSystem.Single 値で、3.00 から 15.00 の範囲の値を取ります。

Levels が明示的に設定されていない場合、5.00 に等しいと見なされます。

関連項目