FMX.ListView.Appearances.TTextObjectAppearance.TextVertAlign

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property TextVertAlign: TTextAlign read FTextVertAlign write SetTextVertAlign stored IsTextVertAlignStored;

C++

__property TextVertAlign = {stored=IsTextVertAlignStored};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.ListView.Appearances.pas
FMX.ListView.Appearances.hpp
FMX.ListView.Appearances TTextObjectAppearance

説明

このテキスト外観の垂直方向の位置揃えです。

FMX.ListView.Appearances.TTextObjectAppearance.TextVertAlign は FMX.ListView.Appearances.TCustomTextObjectAppearance.TextVertAlign を継承しています。以下の内容はすべて FMX.ListView.Appearances.TCustomTextObjectAppearance.TextVertAlign を参照しています。

このテキスト外観の垂直方向の位置揃えです。

関連項目