FMX.Memo.TCustomMemo.Model

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Model: TCustomMemoModel read GetModel;

C++

__property TCustomMemoModel* Model = {read=GetModel};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Memo.pas
FMX.Memo.hpp
FMX.Memo TCustomMemo


説明

メモ コントロールのデータ モデルが格納されます。

関連項目