FireDAC.Moni.Custom.TFDMoniCustomClientLink.CClient

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property CClient: IFDMoniCustomClient read FCClient;

C++

__property Firedac::Stan::Intf::_di_IFDMoniCustomClient CClient = {read=FCClient};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Moni.Custom.pas
FireDAC.Moni.Custom.hpp
FireDAC.Moni.Custom TFDMoniCustomClientLink

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。