FireDAC.Stan.Option.IFDStanOptions.UpdateOptions

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property UpdateOptions: TFDUpdateOptions read GetUpdateOptions;

C++

__property TFDUpdateOptions* UpdateOptions = {read=GetUpdateOptions};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Stan.Option.pas
FireDAC.Stan.Option.hpp
FireDAC.Stan.Option IFDStanOptions

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。