Soap.InvokeRegistry.TDataContext.DynArrayToClear

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

DynArrayToClear: array of TDynToClear;

C++

_TDataContext__5 DynArrayToClear;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field protected
Soap.InvokeRegistry.pas
Soap.InvokeRegistry.hpp
Soap.InvokeRegistry TDataContext

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。