Vcl.Imaging.GIFImg.TCustomGIFRenderer.SetLoopMax

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetLoopMax(Value: integer);

C++

void __fastcall SetLoopMax(int Value);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
class protected
Vcl.Imaging.GIFImg.pas
Vcl.Imaging.GIFImg.hpp
Vcl.Imaging.GIFImg TCustomGIFRenderer

説明

LoopMax プロパティの値を設定します。

SetLoopMax を呼び出すと、LoopMax プロパティに Value 引数によって指定された値を設定できます。

関連項目