System.PByte

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

PByte     = ^Byte;    {$NODEFINE PByte}    { defined in sysmac.h }

C++

typedef Byte*        PByte;      //

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
pointer
typedef
public
System.pas
sysmac.h
System System

説明

PByteByte 型の変数へのポインタです。

PByteByte 型の変数へのポインタです。

関連項目