Data.DB.TBlobData

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

typedef System::DynamicArray<System::Byte> TBlobData;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
typedef public Data.DB.hpp Data.DB Data.DB


説明

TBlobData は、BLOB のオペレーションで一緒に使用される TBytes のエイリアスです。


TBlobData は、TBytes データ型のエイリアスです。 TBlobData は、BLOB オペレーションと一緒に使用されます。

関連項目