REST.Client.TCustomRESTRequest.BindSource

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property BindSource: TSubRESTRequestBindSource read FBindSource;

C++

__property TSubRESTRequestBindSource* BindSource = {read=FBindSource};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
REST.Client.pas
REST.Client.hpp
REST.Client TCustomRESTRequest

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。