FMX.Grid.TColumn.HorzAlign

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property HorzAlign: TTextAlign read GetHorzAlign write SetGetHorzAlign stored IsHorzAlignStored;

C++

__property Fmx::Types::TTextAlign HorzAlign = {read=GetHorzAlign, write=SetGetHorzAlign, stored=IsHorzAlignStored, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid TColumn

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。