API:FireDAC.Comp.Client.TFDCustomLocalSQL.OnGetDataSet

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property OnGetDataSet: TFDGetDatasetEvent read FOnGetDataSet write FOnGetDataSet;

C++

__property TFDGetDatasetEvent OnGetDataSet = {read=FOnGetDataSet, write=FOnGetDataSet};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
event public
FireDAC.Comp.Client.pas
FireDAC.Comp.Client.hpp
FireDAC.Comp.Client TFDCustomLocalSQL

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。