API:Vcl.AxCtrls.TActiveForm

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Vcl.Forms.TCustomActiveFormVcl.Forms.TCustomFormVcl.Forms.TScrollingWinControlVcl.Controls.TWinControlVcl.Controls.TControlSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentTActiveForm

Delphi

TActiveForm = class(TCustomActiveForm)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TActiveForm : public Vcl::Forms::TCustomActiveForm

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Vcl.AxCtrls.pas
Vcl.AxCtrls.hpp
Vcl.AxCtrls Vcl.AxCtrls

説明

TCustomActiveFormActiveControl の基本クラスです。

Vcl.AxCtrls.TActiveForm は Vcl.Forms.TCustomActiveForm を継承しています。以下の内容はすべて Vcl.Forms.TCustomActiveForm を参照しています。

TCustomActiveFormActiveControl の基本クラスです。

TCustomActiveForm は,ActiveForm ウィザードによって自動的に生成されるコードで使用されます。詳細については,VCL フォームをベースにした ActiveX コントロールの作成を参照してください。