Data.Bind.Components.TContainedBindComponent.BindingsList

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property BindingsList: TCustomBindingsList read GetBindingsList write SetBindingsList;

C++

__property TCustomBindingsList* BindingsList = {read=GetBindingsList, write=SetBindingsList};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components TContainedBindComponent

説明

バインディング式のリストを示します。

関連項目