FMX.Controls.TControl.CustomSceneAddRect

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property CustomSceneAddRect: TCustomSceneAddRectEvent read FCustomSceneAddRect write FCustomSceneAddRect;

C++

__property TCustomSceneAddRectEvent CustomSceneAddRect = {read=FCustomSceneAddRect, write=FCustomSceneAddRect};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
event public
FMX.Controls.pas
FMX.Controls.hpp
FMX.Controls TControl

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。