FMX.Controls.TControl.SetDragMode

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetDragMode(const ADragMode: TDragMode); virtual;

C++

virtual void __fastcall SetDragMode(const System::Uitypes::TDragMode ADragMode);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
FMX.Controls.pas
FMX.Controls.hpp
FMX.Controls TControl

説明

DragMode プロパティの設定関数です。ADragModeDragMode プロパティの新しい値を指定します。

関連項目