FMX.Controls3D.TControl3D.SetDragMode

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetDragMode(const ADragMode: TDragMode);

C++

void __fastcall SetDragMode(const System::Uitypes::TDragMode ADragMode);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
FMX.Controls3D.pas
FMX.Controls3D.hpp
FMX.Controls3D TControl3D

説明

DragMode プロパティを操作するための protected 設定メソッドの実装です。

関連項目