FMX.MultiResBitmap.TCustomMultiResBitmap.DefaultSize

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DefaultSize: TSize read GetDefaultSize;

C++

__property System::Types::TSize DefaultSize = {read=GetDefaultSize};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.MultiresBitmap.pas
FMX.MultiResBitmap.hpp
FMX.MultiResBitmap TCustomMultiResBitmap


説明

デフォルトのイメージ サイズ(ピクセル単位)。

デフォルトでは、DefaultSize32*32 です。このデフォルトのサイズを変更するには、仮想メソッド GetDefaultSize を上書きします。

関連項目