FMX.StdCtrls.TPresentedTextControl.SetStyledSettings

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetStyledSettings(const Value: TStyledSettings); virtual;

C++

virtual void __fastcall SetStyledSettings(const Fmx::Types::TStyledSettings Value);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TPresentedTextControl


説明

StyledSettings プロパティの設定アクセサ メソッドです。

関連項目