System.Types.PSizeF

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

PSizeF = ^TSizeF;

C++

typedef TSizeF *PSizeF;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
pointer
typedef
public
System.Types.pas
System.Types.hpp
System.Types System.Types

説明

TSizeF 変数を指すポインタです。


TSizeF は、オブジェクトの幅と高さを表します。

関連項目