FireDAC.Phys.OracleWrapper.TOCISelectItem のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

継承Protected
BytesPerCharpublic
CHAR_SIZEpublic
CHAR_USEDpublic
CHARSET_FORMpublic
CHARSET_IDpublic
CharSizepublic
COL_PROPERTIESpublic
ColPropertiespublic
ColumnSizepublic
DATA_SIZEpublic
DATA_TYPEpublic
DataPrecisionpublic
DataScalepublic
DataSizepublic
DataTypepublic
DISP_SIZEpublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
Envpublic
Handlepublic
HTypepublic
IOMODEpublic
IS_NULLpublic
IsNullpublic
IsUnicodepublic
NAMEpublic
Ownerpublic
OwnHandlepublic
OwningObjpublic
Positionpublic
PRECISIONpublic
SCALEpublic
SCHEMA_NAMEpublic
SUB_NAMEpublic
TYPE_NAMEpublic
Valuepublic
VarTypepublic