API:Soap.SOAPHTTPTrans.THTTPReqResp.ClientCertificate

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property  ClientCertificate: TClientCert read FClientCertificate;

C++

__property TClientCert* ClientCertificate = {read=FClientCertificate};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
Soap.SOAPHTTPTrans.pas
Soap.SOAPHTTPTrans.hpp
Soap.SOAPHTTPTrans THTTPReqResp

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。