API:System.Bluetooth.TBluetoothGattCharacteristic.UUID

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property UUID: TBluetoothUUID read GetUUID;

C++

__property GUID UUID = {read=GetUUID};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Bluetooth.pas
System.Bluetooth.hpp
System.Bluetooth TBluetoothGattCharacteristic

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。