API:System.DateUtils.TTimeZone.Local

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

class property Local: TTimeZone read FLocal;

C++

/* static */ __property TTimeZone* Local = {read=FLocal};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.DateUtils.pas
System.DateUtils.hpp
System.DateUtils TTimeZone

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。