API:System.WideCharToUCS4String

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function WideCharToUCS4String(S: PWideChar; Len: Integer = MaxInt): UCS4String;

C++

extern DELPHI_PACKAGE UCS4String __fastcall WideCharToUCS4String(WideChar * S, int Len = 0x7fffffff);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
System.pas
System.hpp
System System

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。