Datasnap.DSCommonServer.TDSClassInfo.DSClass

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DSClass: TDSClass read FDsClass write FDsClass;

C++

__property Datasnap::Dsreflect::TDSClass* DSClass = {read=FDsClass, write=FDsClass};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Datasnap.DSCommonServer.pas
Datasnap.DSCommonServer.hpp
Datasnap.DSCommonServer TDSClassInfo

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。