FMX.KeyMapping.TKeyMapping.RegisterKeyMapping

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function RegisterKeyMapping(const PlatformKey, VirtualKey: Word; const KeyKind: TKeyKind): Boolean;

C++

bool __fastcall RegisterKeyMapping(const System::Word PlatformKey, const System::Word VirtualKey, const Fmx::Types::TKeyKind KeyKind);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
FMX.KeyMapping.pas
FMX.KeyMapping.hpp
FMX.KeyMapping TKeyMapping


説明

プラットフォーム キーを指定された仮想キーとして登録します。